QAPAQ ӘMӘLİYATLARI.ÜRӘK-


ÜRӘK QAPAĞINI SÜNİ QAPAQLA DӘYİŞDİRMӘK YERİNӘ QAPAĞI TӘMİR ETMӘK XӘSTӘLӘR ÜÇÜN ӘN İDEAL ÜSULDUR.YENİ TEXNİKA VӘ TEXNOLOGİYALARLA ӘKSӘR ÜRӘK QAPAQLARI TӘMİR EDİLӘBİLMӘKDӘDİR.

BELӘLİKLӘ XӘSTӘLӘR ÖZ TӘBİİ ÜRӘK QAPAQLARI İLӘ HӘYATLARINI DAVAM ETDİRİR VӘ ÖMÜR BOYU QAN DURULDUCU DӘRMAN İSTİFADӘ ETMӘK MӘCBURİYӘTİNDӘ QALMIRLAR.(ӘGӘR ӘMӘLİYATDA SÜNİ MEXANİKİ QAPAQ TAXILIRSA XӘSTӘ ÖMÜR BOYU QANDURULDUCU DӘRMAN İSTİFADӘ ETMӘLİDİR-COUMADİN,WARFARİN VE S.). ӘMӘLİYAT OLUNACAQ HӘR XӘSTӘNİN ÜRӘYİ ӘTRAFLI OLARAQ TRANSEZOFAGİYAL EXOKARDİYOGRAFİYA İLE YOXLANILIR. BELӘLİKLӘ ӘMӘLİYYATLARDAN ӘVVӘL QAPAQDAKI PATOLOGİYANIN SӘBӘBİ ARAŞDIRILARAQ CӘRRAHİ METOD VӘ PLAN HAZIRLANIR ӘMӘLİYYAT ZAMANI VӘ ӘMӘLİYYATDAN SONRA DA QAPAQLARIN VӘZİYYӘTİ KONTROL EDİLİR.BU TEXNOLOGİYALAR SAYӘSİNDӘ QAPAQ ӘMӘLİYATLARI 5 CM LİK KİÇİK KӘSİKLӘRDӘN HӘYATA KEÇİRİLİR,NӘTİCӘDӘ BÖYÜK KӘSİKLӘRDӘN FӘRQLİ OLARAQ HӘM ESTETİKA SAXLANILIR HӘM DӘ SAĞALMA TEZLӘŞİR.AŞAĞIDAKI ŞӘKİLDӘ GÖSTӘRİLӘN XӘSTӘDӘ AÇAR BÖYÜKLÜĞÜNDӘKİ KӘSİKDӘN İKİ QAPAQ (AORTA VӘ MİTRAL) TӘMİR EDİLMİŞDİR.QAPAĞIN YERİNӘ GÖRӘ KӘSİK ÖNDӘN VӘYA YANDAN OLABİLӘR. ӘGӘR XӘSTӘLӘRDӘ QAPAĞIN DӘYİŞDİRİLMӘSİNӘ EHTİYAC VARSA ŞÖBӘMİZDӘ DÜNYANIN ӘN MÜASİR SÜNİ QAPAQLARINDAN İSTİFADӘ OLUNUR.

AORTA QAPAĞININ TӘMİRİ DÜNYADA ÇӘTİN VӘ NADİR ӘMӘLİYATLAR SİYAHISINDAYKӘN AORTA ANEVRİZMALARI İLӘ BİRLİKDӘ GÖRÜLӘN QAPAQ PATOLOGİYALARININ TӘMİR METODLARI KLİNİKAMIZDA GÜNDӘLİK OLARAQ HӘYATA KEÇİRİLİR. KLİNİKAMİZDA AORTA QAPAQLARININ TӘMİRİ VӘ AORTA ANEVRİZMALARI ӘMӘLİYYATLARI YÜKSӘK SӘVİYYӘDӘ HӘYATA KEÇİRİLİR.


Comments

Loading...

Author's Posts

CLOSING CONGENITAL HEART HOLE WITH SMALL INCISION (CLOSED METHOD)

The treatment of Atrial Septal Defect or Ventricular Septal Defect by “Closed m...

read more...

Aortic Valve Surgery

A healthy heart contracts 70-80 times in a minute and approximately 100.000 time...

read more...

“Closed” Method Aortic Aneurysm Endovascular Stent Treatment: “EVAR” and "TEVAR"

Endovascular Aortic Surgery is one of the best inventions in Cardiovascular Surg...

read more...

Related Articles

What is Atrial Fibrillation and Ablation Treatment?

Tachycardia and chest tightness is generally found when there is arrhythmia. The...

Aortic Valve Surgery

A healthy heart contracts 70-80 times in a minute and approximately 100.000 time...

What is Mitral Valve Surgery? Is it dangerous?

Valves situate between cardiac chambers or between cardiac chambers and main vei...

CLOSING CONGENITAL HEART HOLE WITH SMALL INCISION (CLOSED METHOD)

The treatment of Atrial Septal Defect or Ventricular Septal Defect by “Closed m...