BÖYÜK DAMAR ӘMӘLİYATLARI


ÜRӘK CӘRRAHİYӘSİNİN ӘN BÖYÜK ӘMӘLİYYATI ARASINDA SAYILAN BU CӘRRAHİYӘ BÜTÜN BӘDӘNӘ QAN APARAN ANA DAMARLARIN (AORTA ) BÖYÜYÜB YIRTILMA RİSKİNİN ARTDIĞI XӘSTӘLӘRDӘ TӘTBİQ EDİLİR.

NORMAL HALDA BU ӘMӘLİYYATDA XӘSTӘ ÜRӘK-AĞ CİYӘR APARATI VASTӘSİLӘ 18 DӘRӘCӘYӘ QӘDӘR SOYUDULUR. ORQANLARIN VӘ BEYİN TOXUMASININ ӘMӘLİYYAT ZAMANI QORUNUB SAXLANMASI ANCAQ BU ŞӘKİLDӘ MÜMKÜN OLUR. XӘSTӘDӘ BÖYÜMÜŞ AORTA DAMARI DӘYİŞDİRİLİR VӘ ONUN YERİNӘ SÜNİ DAMAR YERLӘŞDİRİLİR. BU ӘNӘNӘVİ ÜSULDAN FӘRQLİ OLARAQ XӘSTӘXANAMIZDA KOLLEKTİVİMİZİN ELMİ ARAŞDIRMASI NӘTİCӘSİNDӘ SOYUTMANIN XӘSTӘLӘRDӘ MÜXTӘLİF ӘLAVӘ TӘSİRLӘRӘ YOL AÇMASI SӘBӘBİYLӘ (İFLİC, QANAMA, ÜRӘK AĞ CİYӘR ÇATIŞMAMAZLIQLARI VӘ S,) XӘSTӘLӘR SOYUDULMADAN ӘMӘLİYYAT EDİLİR.

BU ‘’İSTİ ӘMӘLİYYATIN ‘’ ӘN ӘHӘMİYYӘTLİ FAYDASI ӘMӘLİYYAT ZAMANININ CİDDİ ŞӘKİLDӘ QISALDILMASI, LAXTALANMA PROBLEMLӘRİ, TROMB ATMA VӘ BEYİN DAMARLARININ İŞEMİYASI KİMİ BİR ÇOX FӘSADLARIN QARŞISININ ALINMASIDIR.


Comments

Loading...

Author's Posts

Aortic Valve Surgery

A healthy heart contracts 70-80 times in a minute and approximately 100.000 time...

read more...

Mitral Valve Repair, Closed Method (Under the armpit)

It is proven that valve repair is the best method for Mitral Valve Insufficiency...

read more...

​Cardiac Auto Transplantation (The procedure of explantation and reimplantation of the heart)

A 55 years old patient admitted to our hospital with a size of 25x20 left atrium...

read more...

Remote Patient Monitoring Systems, TUBITAK Project of TOBB ETU University Hospital

Prof. Tayfun Aybek, MD -head of the Cardiovascular Surgery Department at TOBB ET...

read more...

Related Articles

PRIVATE TOBB ETU HOSPITAL CARDIOVASCULAR SURGERY

Private TOBB ETU Hospital provides service to its patients with surgery rooms an...

ATHEROSCLEROSIS - Cardiology

ATHEROSCLEROSIS (Vessel Stiffness): "Atherosclerosis", which is colloquially kn...

Cardiovascular Surgery

Liv Hospital Cardiovascular Surgery Department offers the most successful soluti...

What is Aortic Aneurysm (Dilation) ?

Aorta is the biggest vein in human body. It transfers arterial blood from the he...

Cardiology

In the Cardiology Clinic of Liv Hospital, the most advanced technological and mo...